ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN E-MOTIONBIKES VOF

 

Definities:

 • De Koper: de Klant, de contractuele zakelijke wederpartij van de Verkoper die Goederen aankoopt bij de Verkoper;
 • De Koper/Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 • De Verkoper: E-MOTIONBIKES VOF;
 • De Offerte: de ongetekende Bestelbon
 • De Bestelbon: het document overgemaakt bij deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, dat de gemaakte afspraken samenvat alsook de prijs daarvoor, ondertekend door de beide partijen, die hun aanvaarding inhoudt met de afspraken betreffende de verkoop zoals daarin opgenomen.
 • De producten: alle producten die de Verkoper aanbiedt: e-bikes, e-steps, speed- pedelecs en toebehoren;
 • Verkoopruimte: (i) iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar de onderneming op permanente basis zijn activiteiten uitvoert; of (ii) iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar de onderneming gewoonlijk zijn activiteiten uitvoert
 • Maatwerk: goederen die niet geprefabriceerd zijn, of op voorraad verkrijgbaar zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze van de Koper;

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn zowel op zakelijke Kopers als op particuliere Kopers van toepassing. De particuliere en zakelijke Kopers worden gezamenlijk aangeduid met het woord “Koper”. Indien er specifieke bepalingen van toepassing zijn op de particuliere Koper, dan worden die met het woord “CONSUMENT” aangeduid. Deze specifieke bepalingen vullen aan of wijken af van de bepalingen die van toepassing zijn op de Koper, in welk geval deze specifieke bepalingen prevaleren voor de Koper. Deze specifieke bepalingen aangeduid met “CONSUMENT” zijn NOOIT van toepassing op de zakelijke Koper.

 

ARTIKEL 1.     TOEPASSELIJKHEID VERKOOPSVOORWAARDEN

Alle in het kader van een verkoop door de onderneming gedane aanbiedingen, uitgebrachte Offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts-) handelingen, die in het kader hiervan worden verricht, worden beheerst door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Bij strijdigheid van enige bepalingen in de Bestelbon met deze voorwaarden, prevaleert hetgeen staat vermeld in de Bestelbon.

 

Aanvaarding Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden geacht integraal aanvaard te zijn door de Koper. Aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden impliceert tevens dat de Koper verzaakt aan de toepassing van zijn eigen voorwaarden. Indien de Verkoper enige algemene voorwaarden van de Koper zou aanvaarden, hetgeen enkel kan indien deze aanvaarding uitdrukkelijk is en niet via een voorgedrukte clausule op welk document en/of e-mailfooter dan ook, of met de Koper een specifieke overeenkomst zou sluiten, vullen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden de voorwaarden van de Koper of de specifieke overeenkomst aan, daar waar deze algemene voorwaarden voorzien in bepalingen die minder specifiek of niet opgenomen zijn in de voorwaarden van de Koper of de specifieke overeenkomst, zelfs indien deze uitdrukkelijk zouden stellen dat deze Algemene Verkoopsvoorwaarden niet van toepassing zouden zijn.

Een opdrachtbevestiging door de Klant impliceert in geen enkel geval een aanvaarding van enige algemene voorwaarden van de Koper.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.

 

ARTIKEL 2.     TOTSTANDKOMING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST

2.1.      De Verkoopovereenkomst komt tot stand wanneer de Koper de Bestelbon ongewijzigd binnen de geldigheidstermijn voor akkoord ondertekent en terugbezorgt aan de Verkoper ovv eigenhandig geschreven “gelezen en goedgekeurd”.

 

2.2.      De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.

 

2.3.      (Afbreken van) onderhandelingen

Behoudens bij foutief gedrag, is de Verkoper, zolang geen getekende Bestelbon voorligt, te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de Koper af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden verder te onderhandelen.

Behoudens bij foutief gedrag, is de Koper zolang geen getekende Bestelbon voorligt te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de Verkoper af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden verder te onderhandelen.

Zolang geen ondertekende Bestelbon voorligt, kan de Koper geen uitvoering van de overeenkomst afdwingen, noch is de Verkoper gehouden de bestelling te plaatsen.

 

ARTIKEL 3.     LEVERING EN LEVERTERMIJNEN

3.1.      De door de Verkoper opgegeven leveringstermijn is indicatief, d.w.z. een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op markt, behoudt de Verkoper zich het recht voor de levering op te schorten.

 

3.2.      Producten die uit voorraad leverbaar zijn, worden door de Verkoper in beginsel binnen dertig (30) dagen geleverd.

 

3.3.      Indien de levering van een product onmogelijk blijkt, dan heeft de Verkoper het recht om een vervangend gelijkwaardig product te leveren.

 

3.4.      Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Koper daarvan bericht van zodra de Verkoper daarvan kennis heeft gekregen.

 

3.5.      Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

 

3.6.      Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan de verkoopruimte/het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt. De Koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, bij gebreke waaraan de Verkoper gerechtigd is om bewaring- en of stallingskosten aan te rekenen, indien deze zich zouden voordoen.

 

Aflevering

3.7.      Bij aflevering van de goederen dient de Koper deze direct te controleren op eventuele transportschade. Op het moment dat de Koper bij de leverancier tekent voor ontvangst is dat de bevestiging dat de goederen in goede staat zijn afgeleverd.

 

Eventuele schade die de Koper op een later tijdstip constateert kan niet meer gevorderd worden. Indien er sprake is van transportschade welke de Koper direct heeft gemeld bij de leverancier, dan zal de Verkoper ofwel zorgdragen voor een reparatie- indien mogelijk- of een andere passende oplossing.

 

3.8.      Indien de Koper de afname van de goederen weigert zonder redelijke grond of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten (transport, bewaring/stalling) verschuldigd zijn.

 

3.9.      Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 

ARTIKEL 4.     PRODUCTIEPROCES

De Koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de e-bikessector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze wijzigingen zullen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de Koper beoogd gebruik zoals vermeld op de voorzijde van de getekende Bestelbon.

 

ARTIKEL 5.     EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. De Verkoper blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling ervan. Dit betekent onder meer dat de Verkoper de reeds geleverde producten kan terugvorderen indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De Koper stemt uitdrukkelijk in met onderhavig beding van eigendomsvoorbehoud.

 

Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de Koper is overgegaan, mag de Koper de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.

 

5.2.      Het risico met betrekking tot de producten gaat over op het ogenblik van de verkoop, te weten bij de fysieke inbezitstelling door de Koper of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is.

Het risico gaat echter over op de Koper bij levering aan de vervoerder, als deze door de Koper aangesteld is om de goederen te vervoeren.

 

5.3. Elk eventueel transport gebeurt volledig op kosten van de Koper.

 

5.4. De Verkoper heeft op alle producten die de Verkoper onder zich houdt een retentierecht jegens eenieder die afgifte hiervan verlangt. Deze producten strekken voorts tot onderpand ten behoeve van de Verkoper voor alle vorderingen op de Koper.

 

ARTIKEL 6.     ANNULERING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST

6.1.      Een product dat maatwerk betreft kan niet geannuleerd worden vanaf dat de bestelling definitief geplaatst is.

 

6.2.      Voor alle andere producten geldt dat indien de annulering van de verkoopovereenkomst vóór de voorziene leveringsdatum plaatsvindt, de annulerende partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 40% van de waarde van de verkoopovereenkomst met een minimum van 500,00 EURO wanneer dit gebeurt meer dan twee (2) weken voor de voorziene leveringsdatum en ten belope van 100% van de Verkoopsprijs wanneer dit later gebeurt.

 

ARTIKEL 7.     PRIJS EN BETALING

7.1.      BTW

De belasting op de toegevoegde waarde (BTW), indien deze verschuldigd zou zijn, is inbegrepen in de prijs.

 

7.2.      ANDERE KOSTEN

Alle prijzen zijn exclusief andere kosten, zoals transport en het rijklaar maken van het product.   Deze kosten worden afzonderlijk bij de bestelling vermeld, en worden weergegeven bij de totaalprijs vóór bestelling.

 

ARTIKEL 8. PRIJSWIJZIGING

De Verkoper is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren onafhankelijk van de wil van de Verkoper en die betrekking hebben op wetswijzigingen en gewijzigde aankoopprijzen.

De reden van de prijswijziging moet, op het ogenblik van de kennisneming door de Verkoper, aan de Koper meegedeeld worden. Dit geldt zowel voor verhoging als verlaging van de prijs.

CONSUMENT

Kosteloze opzegging

De Verkoper is gerechtigd prijswijzigingen binnen de drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst door te voeren die onafhankelijk zijn van de wil van de Verkoper en die betrekking hebben op wetswijzigingen.

Indien de Verkoper prijswijzigingen nà drie (3) maanden an de totstandkoming van de overeenkomst doorvoert, is de Consument gerechtigd de overeenkomst kosteloos op te zeggen.

 

ARTIKEL 9.     BETALINGSVOORWAARDEN

9.1.      De facturen van de Verkoper worden geacht aanvaard te zijn door de Koper behoudens gemotiveerd schriftelijk protest binnen de acht (8) dagen na de datum van de factuur.

 

9.2.      Tenzij anders is overeengekomen, dient een 100% voorafbetaling binnen acht (8) dagen na het plaatsen van de bestelling voldaan te worden op het rekeningnummer aangegeven op de Bestelbon, bij gebreke waaraan de Verkoper de Koper schriftelijk zal aanmanen om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Indien de betaling dan nog steeds uitblijft,

(i) is de Koper over het nog verschuldigde bedrag een verwijlintrest verschuldigd van 10% te rekenen vanaf de datum van de factuur en ook een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde van administratiekosten van 10% van het factuurbedrag – met een minimum van €150.

en

(ii) de Verkoper gerechtigd om de door haar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten door te rekenen aan de Koper.

 

Bij niet betaling van één factuur op de vervaldatum, zullen alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden.

 

9.2.1. CONSUMENT

Tenzij anders is overeengekomen, dient een 100% voorafbetaling binnen acht (8) dagen na het plaatsen van de bestelling voldaan te worden op het rekeningnummer aangegeven op de Bestelbon, bij gebreke waaraan de Verkoper de Koper schriftelijk zal aanmanen om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Indien de betaling dan nog steeds uitblijft,

(i) is de Koper over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke intresten verschuldigd van 10% te rekenen vanaf de datum van de factuur en ook een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde van administratiekosten van 10% van het factuurbedrag – met een minimum van €40.

en

(ii) is de Verkoper gerechtigd om de door haar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten door te rekenen aan de Koper.

 

9.3.      Alle facturen dienen te worden betaald zonder enige korting of kost.

 

ARTIKEL 10.    OVERMACHT

10.1. Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden waarop de Verkoper geen vat heeft of behoort te hebben en welke de Verkoper menselijkerwijze in de praktische onmogelijkheid stellen om zijn verplichtingen na te komen.

 

De Verkoper is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

 • rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, terreurdaden, oproer, staking;
 • overheidsmaatregelen;
 • alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van pandemie, epidemie-, quarantaine en lockdownmaatregelen;
 • tekorten aan materialen en onderdelen;
 • logistieke problemen, sluiting en/of oponthoud bij grensposten, oponthoud en/of verblijf in stations, douane, luchthaven- of toldiensten;
 • brand, ontploffing;
 • bliksem, wateroverlast, ernstige sneeuw- en hagelbuien, ijs, zware onweersbuien, storm code oranje en windstoten code rood, tornado’s;

 

wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de uitvoering van de bestelling onredelijk bezwarend maken.

 

10.2. Ingeval van overmacht, die de Verkoper (verdere) nakoming verhindert, worden de leverings- en andere verplichtingen van de Verkoper opgeschort met de duur van de overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan zes (6) opeenvolgende maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

ARTIKEL 11.    KLACHTEN, KLACHTTERMIJN EN WETTELIJKE GARANTIE

11.1. De Verkoper garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de aan de Koper verstrekte specificaties, eigenschappen en functies.

 

11.2.    De Verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering.

 

11.3.    De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door één of meerdere van volgende elementen:

 • normale slijtage;
 • het door de Koper niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften;
 • schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen;
 • reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper gemachtigd zijn.

 

11.4.    De Koper dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan de Verkoper mee te delen, op straffe van verval van het recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming in te stellen.

 

11.5.    Indien het gebrek zich voordoet na zes (6) maanden na levering, dient de Koper te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering.

 

11.6. De Koper stelt de Verkoper, op straffe van verval, in staat om een deugdelijk onderzoek uit te voeren, hetgeen betekent dat het product wordt binnengebracht (behoudens ingeval van beschadiging) in een normale staat.

 

11.7.    Indien na onderzoek is gebleken dat het product gebrekkig is, verkiest de Koper in de eerste plaats een herstelling en zal de Verkoper tijdens de garantieperiode, op zijn kosten, alle gebreken herstellen dan wel doen herstellen.

 

11.8.    Voor het berekenen van de garantietermijn is het belangrijk om de aankoop- of leveringsdatum te bewijzen.  De Koper bewaart daarom best de originele factuur of kopie ervan.

 

11.9.    De rechtsvordering verjaart één jaar vanaf de dag waarop de Koper het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van de garantietermijn mag verstrijken.

 

ARTIKEL 12.    AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Indien de aansprakelijkheid van de Verkoper vast komt te staan met alle middelen van recht, is de Verkoper gerechtigd om tot een herstel in natura over te gaan.

Indien een herstel in natura niet mogelijk zou zijn, bedraagt de schadevergoeding waartoe de Verkoper aansprakelijk is, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 10 % van de factuurwaarde van het betrokken product, uitgezonderd ingeval er sprake is van bedrog, opzet of grove schuld.

In geval de Koper aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient de Koper de gebreken en schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen.

 

12.2. De Verkoper zal echter nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor defecten of schade veroorzaakt door normale slijtage, opzettelijke of onopzettelijke veranderingen toegebracht aan het product, het niet-zorgvuldig gebruik of gebruik voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.

 

12.3. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte, immateriële- en/of gevolgschade.

 

12.4.    In het geval de aansprakelijkheid van de Verkoper op grond van artikel 11 tegensprekelijk is vastgesteld en de schade/verlies begroot en vaststaand is, is de schadevergoeding aan de Koper te betalen uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na de opmaak van de kwijting, bij gebreke waaraan de wettelijke interest verschuldigd is te rekenen vanaf de dag van de opmaak van de kwijting en tevens een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het schadebedrag in hoofdsom – met een minimum van €40.

 

ARTIKEL 13.    VERWERKING EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE DATA

13.1. De Verkoper verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en ervoor te zorgen dat ook zijn personeel en onderaannemers deze wetgeving respecteren.

 

13.2.    De Verkoper verwerkt de identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens met betrekking tot het adres van de Koper om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om een klantenadministratie te voeren, boekhoudkundige verplichtingen na te komen en eventuele betwistingen te beheren.

 

13.3.    De Verkoper heeft passende maatregelen genomen om de privacy en beveiliging van de persoonlijke data te garanderen. De Verkoper geeft enkel een beperkte (op basis van het “need to know” principe) toegang tot de persoonlijke data. De Verkoper brengt de Koper op de hoogte over hoe diens privacy en rechten gewaarborgd worden.

 

ARTIKEL 14.    NIETIGHEID

14.1.    Als één of meer bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking.

14.2.    CONSUMENT

Overeenkomstig artikel VI.84 WER is elk onrechtmatig beding verboden en nietig, maar blijft de overeenkomst bindend voor de partijen indien ze zonder onrechtmatige bedingen kan voortbestaan.

In voorkomend geval, zullen de partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige uitwerking.

 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID RECHTBANK

15.1.    Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

 

15.2.    Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met een verkoopovereenkomst, waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de Verkoper gevestigd is, onverminderd het recht van de Verkoper om het gerezen geschil in te leiden voor de rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W.

 

15.3.    CONSUMENT

Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met een verkoopovereenkomst, waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement waar de Koper zijn woonplaats heeft, onverminderd het recht van de Koper om het gerezen geschil in te leiden voor de rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W.