Gebruiksvoorwaarden

 1. TOEPASSINGSGEBIED

De Website (“E-motionbikes.be”) wordt ter beschikking gesteld door E-motionbikes VOF met ondernemingsnummer BE0752.764.243 en maatschappelijke zetel gevestigd te Diestersteenweg 14 3293 Kaggevinne-Diest vertegenwoordigd door Ann Neuts en Ludo Guisson.

De huidige Gebruiksvoorwaarden voor de Website (“E-motionbikes.be”), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de ”Privacyverklaring” en de ”Cookiepolicy”) geven u informatie over E-motionbikes VOF en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de Website gebruik kunt maken.

Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Als u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

 1. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE

Doelstelling van de Website is de gebruikers te informeren over E-motionbikes VOF, over de producten (e-bikes en accessoires) die E-motionbikes VOF verkoopt en de leasepartners waarmee E-motionbikes VOF samenwerkt, e-bikes en accessoires te koop aan te bieden en de gebruikers de mogelijkheid geven een testrit te reserveren.

E-motionbikes VOF garandeert evenwel geenszins dat deze of andere informatie ter beschikking zal worden gesteld of gehouden en E-motionbikes VOF behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, zonder aankondiging of kennisgeving.

 1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de Gebruiker van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken.

De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, malware of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of om delen van de Website te reproduceren of op welke manier dan ook te beïnvloeden.

Evenmin zal de Gebruiker de kwetsbaarheid van de Website, of enige netwerken geconnecteerd met de Website testen noch zal de Gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de Website of enige netwerken om bijvoorbeeld een “Denial of Service” te creëren. De Gebruiker zal de Website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.

Waar de Website de mogelijkheid zou bieden om content op te laden, gaat de Gebruiker akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven en om algemene principes van goede smaak en zedelijkheid in acht te nemen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

E-motionbikes VOF biedt op deze Website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan E-motionbikes VOF niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Als E-motionbikes VOF verwittigd wordt dat er foute gegevens op de Website zouden vermeld staan, dan zal E-motionbikes VOF die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen. 

E-motionbikes VOF kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze Website. Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit helemaal vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarom is E-motionbikes VOF niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van E-motionbikes VOF of de communicatie tussen de Website en de servers van E-motionbikes VOF worden aangevallen door derden.

E-motionbikes VOF kan in geen geval, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze Website zijn eigendom van E-motionbikes VOF.

E-motionbikes VOF staat toe dat een gedeelte van de Website afgeprint/gedownload wordt naar een harde schijf en verspreidt onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Indien voorkomend dient de Gebruiker de volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © E-motionbikes VOF – alle rechten voorbehouden.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XXX onder meer verboden om:

 • Een (kopie) van (een gedeelte van) de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
 • (Een gedeelte van) de Website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of Website van iemand anders)
 1. WIJZIGINGEN

E-motionbikes VOF behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de Website gebruik maakt. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in september 2021.

Nieuwe informatie op de Website wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

E-motionbikes VOF verwerkt uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met wat is bepaald in de Privacyverklaring.  Gelieve deze verklaring aandachtig te lezen aangezien deze verklaring belangrijke bepalingen bevat voor de Gebruiker en het verwerken van diens data.

E-motionbikes VOF gebruikt cookies op de Website. Meer informatie vindt u in onze Cookiepolicy.

 1. NIETIGHEID BEPALINGEN

Als een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden nietig, niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de nietige, niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van E-motionbikes VOF.

 1. AFZIEN VAN RECHTEN

Als E-motionbikes VOF bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de Gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat E-motionbikes VOF afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.

 1. KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval een geschil niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.